Botanický rod Melica (strdivka)

Rod Melica taxonomicky spadá do čeledi lipnicovitých -  Poaceae. Pro rod jsou charakteristické vytrvalé výběžkaté nebo volně trsnaté trávy s plochými nebo svinutými listy. Klásky jsou 1-5 květé, nafialovělé, na kyjovitých stopkách; skládají laty nebo lichoklasy. V České republice je domácích pět druhů, jeden je zplanělý.

Stanovištní význam má především strdivka jednokvětá Melica uniflora RETZ. a strdivka nící Melica nutans L. Obě indikují eutrofně-mezotrofní prostředí, velmi dobře snášejí značný zástin. Nejčastěji je nalezneme v humózních lesích i křovinách, od nížin do podhůří. Osídlují však i suťové lesy. Strdivka nící vystupuje až do hor.

Jestliže tedy optimum růstu nachází strdivka jednokvětá ve stupni dubovém až bukovém, s půdami hlubokými, humózními, vlhkými a bazickými, strdivka nící vystupuje až směsí listnato-jehličnatých. Strdivka jednokvětá je charakteristickou trávou květnatých bučin a často indikuje lokality perspektivní přirozené obnovy bukové porostní složky. Tak například v přírodní lesní oblasti Bílé Karpaty a Vizovické vrchy je stanovištně vylišována přímo varianta lesního typu 4B5 bohatá bučina strdivková na svazích. Obdobně varianty lesních typů 3B1, 4B5 a 4D2 (bohatá dubová bučina strdivková, bohatá bučina strdivková a obohacená bučina strdivková) v přírodní lesní oblasti Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky.

Půvabnost strdivky nící dobře vystihuje její německé synonum Perlgras („perlová tráva“) odkazující na kulovité až vejčité, většinou tmavě zbarvené a lesklé klásky, které jsou zvláště nápadné. U strdivky nící se pak jeví jako perly navlečené na šňůře.